Kira geliri beyannamesi her yılın mart ayının 1. gününden başlayıp 25. gününe kadar beyan edilir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ayı sonu ve temmuz ayı sonu olmak üzere 2 taksitte ödenir. Bu durumda ilk taksit son ödeme tarihi 31 mart pazar gününe denk geldiği için 1 nisan 2013, ikinci taksit ise 31 temmuz 2013 tarihine denk gelmektedir.

Geçen yıl Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni uygulama ile kira geliri (gayrimenkul sermaye iradı) geliri elde eden mükelleflere bir yazı gönderilerek kira gelirleri ile ilgili detaylar belirtilmektedir. Bu yazının bir bilgilendirme olduğunu bilmekte fayda vardır. Size ulaşan yazınızda belirtilen tutarlar sizin kira gelirinizle uyuşmuyor ise bilmeniz gereken sizin beyan ettiğiniz tutarların geçerli olacağıdır. Fakat Maliye Bakanlığının size gönderdiği verileri de dikkate almanızın da menfaatinize olacağını unutmamanız gerekmektedir. Bu bilgiler ışıgında önceden otomatik olarak hazırlanmış beyannamelerinize ve sistemle ilgili diğer detaylara gib.gov.tr adresinden ulaşabileceksiniz. Eğer bilgiler doğru ise sadece onaylamanız yetecektir.

Beyanname Vermek Zorunda Olanlar

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını 3.000- Türk Lirasını aşanlar,

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2012 yılı için 25.000 Türk Lirasını aşanlar,

Beyanname verme sınırı olan 25.000 Türk Lirasını aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi tevkifatına tabi kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler.

Yurtiçinde yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süreyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları; tutarı ne olursa olsun, üzerinden Gelir vergisi kesintisi yapılmış olan İşyeri kira gelirlerini beyan etmeyeceklerdir.

3.000,00 TL istisna üzerinde kalan Konut Kira geliri için ise Türkiye’de yerleşik kişiler gibi beyanname vereceklerdir.

Kira Gelirinden İndirilebilecek Giderler

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.

Gerçek Gider Yöntemi

Götürü Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda İndirilecek Giderler

– Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

– Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır

– Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

– Amortismanlar,

– Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri ,

– Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

– Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,

– Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

brüt kira tutarından indirilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez.

Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.

Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

2012 Kira Gelirine Uygulanacak Vergi Dilimleri

10.000 TL’ye kadar %15
25.000 TL’nin 10.000 lirası için 1.500 TL, fazlası için %20
58.000 TL’nin 25.000 lirası için 4.500 TL, fazlası için %27
58.000 TL’ye kadar kısım için 13.410 TL, fazlası için %35

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir