İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN
RAPOR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ NEDİR ? ……………. 3
İSG DESTEĞİNİN KAPSAĞI KİŞİLER KİMLERDİR ?………………………………………….. 3
DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK ?……………………………………………………….. 4
ASGARİ HESAPLAMALAR ………………………………………………………………………… 5
Türk Tabibler Birliğinin yayınladığı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesine göre……….. 5
2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri (30 Aralık 2013 ) ……………………………………. 5
SORUN NEDİR ?…………………………………………………………………………………….. 6
Çözüm Önerilerimiz…………………………………………………………………………….. 6

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ NEDİR ?
24 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’le 10 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yerine getirilmesi için destek sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Özellikle
Küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu
yönde bir destek sağlanması yoluna gidilmiştir.
Destekten Türkiye genelinde ondan az (en fazla 9 kişi) çalışanı bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri faydalanacak ve destekten yararlanacak
işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.
İSG DESTEĞİNİN KAPSAĞI KİŞİLER KİMLERDİR ?
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri
kayıtları esas alınacaktır.
Çalışan sayısının on kişiden az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde,
aynı işveren tarafından 4/a bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas
alınacaktır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına
dahil edilir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
d) Her bir ayda SGK’na verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
f) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak,
çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde
dikkate alınmaz.

İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması
şarttır.
On kişiden az çalışanı bulunan (yani en fazla 9 çalışanı olan) işverenlere sağlanacak iş
sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı
sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı
tespit edilecektir.
DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK ?
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için
belirlenen prime esas kazanç alt sınırının (1.071,00 TL) günlük tutarının sırasıyla %1.4
ve %1.6’sıdır.
Buna göre,
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında
1.071,00 TL olan mevcut asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında ;
Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek İşçi Başına 14.99 TL
Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek işçi başına 17,13 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında hesaplama yapıldığında
1.134,00 TL için ise ;
Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek İşçi Başına 15,87 TL
Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek işçi başına 18,44 TL

ASGARİ HESAPLAMALAR
Türk Tabibler Birliğinin yayınladığı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesine göre
2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri (30 Aralık 2013 )
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 37,40-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 38,89- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 40,38-TL.’dir.
Şirketinizin çalışanı 10 ve daha az ise ;
Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
Süre (saat) 1 Saat / AY 1 Saat / AY 2 Saat / AY
Şu halde 10 işçi baz alındığında
Tehlikeli işyerleri için :
38,89 * 10 = 389 TL asgari ücret ve sgk prim 110 tl – 15 tl devlet desteği
Çok tehlikeli işler için :
40,38 * 10 = 403,80 TL asgari ücret ve sgk prim 120 TL – 18 TL devlet desteği

SORUN NEDİR ?
Ancak uygulamada işyeri hekimleri ve İSG Uzmanları asgari rakamların üzerinde
ücretler talep etmekte ve bunun karşılığında ödenecek olan SGK priminin yanında 15-18
TL devlet desteği yetersiz kalmaktadır.
Çözüm Önerilerimiz
 Devletin diğer SGK teşviklerinden örnekle SGK işveren payını ödemesi
 Devletin 10 işçi altında işçi çalıştıran Tehlikeli ve çok Tehlikeli işyerlerinde işyeri
hekimi ve uzman çalıştırma başlangıç tarihini ertelemesi
 Devletin 10 işçi çalıştıran işyerlerinde İSG uzmanı ve işyeri hekimini bünyesinde
çalıştırma koşulunu kaldırmasıggds

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir