Bir kişinin vefatı halinde malları, hakları ve borçları o kişinin yasal mirasçılarına geçer. Kalan malların yasal mirasçılara geçebilmesi için yürütülmesi gereken işlemler

Miras Hukuku’na göre bir kişinin vefatı ya da gaipliği halinde malları, hakları ve borçlarından meydana gelen mirası o kişinin yasal mirasçılarına geçer. Bu yasal mirasçı olma durumu, miras bırakanın iradesi ya da kanundan kaynaklanır. Yani vefat eden kişiden kalan malların yasal mirasçılara geçebilmesi için yürütülmesi gereken işlemlere miras intikali denilmektedir.

Mirasçı Kimlerden Oluşur?

Mirası bırakan kişinin vasiyet ile atadığı mirasçılara mansup mirasçı, kanun yoluyla oluşan mirasçılara ise kanuni mirasçı adı verilir. Bir kimsenin mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilmesi durumunda ölümü kanıtlanmasa bile mirası mirasçılarına geçer.

Kişinin yasal mirasçıları

1. Karısı / Kocası 2. Çocuğu / Çocukları 3. Annesi ve Babası 4. Evlilik Dışı Akrabaları 5. Yasal Olarak Edinilen Evlatlığı olarak kabul edilmektedir.

Tapuda Veraset İntikali Nedir?

Mirasın intikali için tapu müdürlüklerine veraset name ile başvurulması yeterlidir. Medeni Kanunumuzda belirtilen hükümlere göre, tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın malikin ölmesi durumunda, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden alınan veraset belgesinde yer alan mirasçılara intikaline, mirasın intikali adı verilir.

Miras yolu ile intikal ivazsız yani bedelsiz bir iktisap şeklidir. Veraset ve intikal vergisi kapsamına girer. İntikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekiyor.

Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek duyulmuyor. Söz konusu intikal işlemini bir tek mirasçı da iştirak halinde yaptırabiliyor.

Mirasın intikali için gerekli belgeler;

1. Nüfus cüzdanı

2. Fotoğraf

3. Verasetname

4. Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Tapuda Veraset İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öncelikle; miras bırakan kişinin vefat etmesi durumunda mirasın hak sahiplerine geçebilmesi için belirli bir süre içerisinde mirasçıların intikal işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Yani veraset ilamı çıkarılarak kişinin yasal mirasçısı olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Veraset ilamı süresi için bir sınırlama bulunmamakla beraber bu ilam istenilen zamanda çıkarılabilmektedir.

Tapuda veraset intikal işlemleri için istenecek belgeler:

– İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,

– İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,

– İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,

– Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.

– Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği

– Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,

– Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Ödenmesi Gereken Vergi ve Harçlar

– 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden az olmamak üzere) ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.

– Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ediliyor.

– Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur

– Her bir taşınmaz mal için Eğitim Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi tahsil ediliyor.

Reddi Miras Ne Demek?

Miras intikali için bir süre sınırlaması bulunmamakla beraber reddi miras hakkını kullanmak isteyen kişilerin ise en geç 3 ay içinde reddi miras hakkını kullanmak için başvuruda bulunmaları gerekir.

Ölen kişinin mal varlığı gibi borçları da yasal mirasçılarına devredilir. Ölen kişinin mal varlığından çok borcunun bulunması durumunda mirasçılarının bu mirası reddetme hakkına sahiptir. İşte kanunen tanınan bu hakka reddi miras denilir. Bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin Sulh Hukuk Mahkemesine şahsen başvuruda bulunarak mirası reddettiklerini sözlü olarak belirtmeleri gerekmektedir. Hakim yasal olarak gereken işlemleri gerçekleştirerek mirasın reddedilmesini sağlayacaktır.

MARMARA EMLAK MÜŞAVİRLERİ

DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir